Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2020

Kastmodule is een onderdeel van Bacoma VOF dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar (Nederland) onder nummer: 37098672
Het bijbehorende BTW-nummer is NL8102.10.459 B01

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. “Kastmodule.nl”
1.2. “klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en
overeenkomsten met Kastmodule.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Kastmodule.nl. Alle uitingen van Kastmodule.nl op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een orderbevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging dient te worden bevestigd door de klant.
3.3. De overeenkomst met Kastmodule.nl komt tot stand op het moment dat Kastmodule.nl van de klant de e-mail heeft ontvangen waarop de klant de orderbevestiging bevestigd.
3.4. De overeenkomst wordt door Kastmodule.nl opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.
3.5. Kastmodule.nl kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.
3.7. Kastmodule.nl behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule Herroepingrecht
4.1. Omdat de consument vooraf de mogelijkheid heeft een goed te zien, is een zichttermijn bij Kastmodule.nl niet
van toepassing.
4.2. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten vertonen, waartoe ook transportschades worden gerekend, dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval op de dag van levering, schriftelijk met beeldmateriaal bij de klantenservice van Kastmodule.nl aan te geven.
4.3. Er geldt geen retourrecht op de op maat gemaakte artikelen van Kastmodule.nl.

5. Garantie
5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering
van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegen aanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Kastmodule.nl is erkend.

6. Prijzen
6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro ́s en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage.
6.3. Verzendkosten zijn genoemd in de offerte. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Kastmodule.nl gecommuniceerd.
6.4. De verzendkosten van bestellingen zijn geldig binnen Nederland met uitzondering van de eilanden, hiervoor
gelden van te voren schriftelijk afgesproken prijzen. Leveringen in Belgie zijn mogelijk tegen van te voren afgesproken prijzen.
6.5. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

7. Levering en levertijd
7.1. Kastmodule.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen vier weken uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Kastmodule.nl de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Kastmodule.nl per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
7.2. Indien Kastmodule.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Kastmodule.nl zich het recht voor de levering op te schorten.

8. Betaling
8.1. Alle door Kastmodule.nl aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig . De klant kan bij Kastmodule.nl betalen via:
• Vooruitbetaling via overschrijving: Bij overschrijving krijgt de klant de betaalgegevens en factuur per email toegezonden. Op de factuur staan ook de bankgegevens om het openstaande bedrag over te maken.
• Het bedrag wordt direct na levering gefactureerd en dient per bank te worden voldaan op de dag van levering.
• Betaling per Pin bij aflevering aan de chauffeur/ monteur.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Kastmodule.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat
op het moment van de aflevering op de klant over.

9. Privacy
9.1. Kastmodule.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Kastmodule.nl

10. Slotbepalingen
10.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Kastmodule.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).

Winkelwagen0
Er zijn geen artikelen in uw winkelwagen.
Verder Winkelen